AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Kampania pomiarowa w zlewni Pilicy, 9-11.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2012

W ramach projektu LIFE+ EKOROB we współpracy z Zakładem Hydrologii i zasobów Wodnych  SGGW w Warszawie przeprowadzono kampanię pomiarową w zlewni Pilicy pod kątem opracowania bilansu ładunku azotu i fosforu na potrzeby kalibracji modelu SWAT.

Podczas objazdu zlewni prowadzone były prace monitoringowe ilościowe i jakościowe wód płynących w przekrojach zamykających zlewnie cząstkowe oraz odbyto wizytację wytypowanych oczyszczalni ścieków w celu pozyskania źródłowych informacji dotyczące funkcjonowania oczyszczalni oraz parametrów fizykochemicznych odprowadzonych zrzutów.

Monitoring obejmował pomiary przepływu wód powierzchniowy oraz parametrów fizykochemicznych, takich jak:  temperatura wody, zawartość tlenu rozpuszczonego, pH, konduktywności, ilości zawiesiny organicznej i mineralnej,  zawartość związków azotu i fosforu, BZT5, stężenie chlorofilu.

 

powrót