AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
Konstruowanie strefy ekotonowej na obszarze poligonu demonstracyjnego Zarzęcin
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012

Trwają prace przy budowie strefy ekotonowej poligonu demonstracyjnego w miejscowości Zarzęcin,  której zadaniem jest redukcja zanieczyszczeń dopływających do zatoki z wodami okresowo występującego cieku (wody burzowe) oraz wraz ze spływem powierzchniowym z terenów przyległych do zatoki, a także ograniczenie stężenia związków biogennych w wodach wysiękowych pojawiających się w dolince cieku oraz wzdłuż linii brzegowej.

Strefa ekotonowa na poligonie demonstracyjnym Zarzęcin obejmuje  dolinę okresowego cieku oraz linię brzegową zatoki. Powierzchnia całkowita projektowanej strefy ekotonowej wynosi  675  m2.

W obrębie doliny okresowego cieku wykonano prace takie jak:

  1. ukształtowanie doliny cieku poprzez jej odmulenie i usunięcie roślinności ruderalnej a następnie umocnienie przez założenie faszyny
  2. skonstruowano ścianę denitryfikacyjną, poprzez przekopanie rowu w ziemi o szerokości ok. 1 m do głębokości ok.1 m, w poprzek doliny, prostopadle do kierunku przepływu wód wysiękowych i płytkich wód podziemnych. Rów wypełniono mieszanina piasku i trocin sosnowych, które ulegając stopniowemu rozkładowi będą dostarczały bakteriom denitryfikacyjnym organicznego źródła węgla. Azotany zawarte w wodzie przepływającej przez taką ścianę będą ulegały denitryfikacji do form gazowych. Po zakończeniu prac konstrukcja została zabezpieczona przed rozmyciem przez wody burzowe za pomocą nasypu wapiennego na geowłókninie
  3. w odcinku ujściowym, na wysokości „dzikiej ścieżki”, skonstruowano barierę biogeochemiczną. Bariera bazuje na procesie wytrącania fosforu z jonami wapnia i tworzenie nierozpuszczalnych fosforanów wapnia. Skonstruowana bariera, która będzie redukowała stężenie fosforanów w wodzie gruntowej poprzez jego absorpcję, wydatnie wzmocni ten proces. Na barierze utworzono przejście dla pieszych na kamiennych gabionach
  4. Planuje się wykonanie nasadzeń zarówno na skarpach doliny jak i w jej korycie. W trakcie prac kształtowania doliny w wyniku jej pogłębienia odnotowano utrzymywanie się stałego wysięku, co będzie sprzyjało utrzymywaniu się w korycie cieku roślinności bagiennej oraz szuwaru trzciny pospolitej (ujście cieku). Zadaniem roślinności w cieku jest doczyszczanie zanieczyszczonych wód wysiękowych a także zwiększanie oczyszczania wód burzowych (pełnieni funkcji biofiltru) tak aby wody te nie trafiały bezpośrednio do zbiornika. Wzdłuż cieku planuje się nasadzenia wierzby oraz gatunków charakterystycznych dla szuwarów mozgowego i mannowego.

W zakres prac w obrębie zatoki wchodzą takie roboty jak:

  1. odtworzenie linii brzegu przez uformowanie i ubezpieczenie rozmytej skarpy poprzez wykonanie płotków faszynowych, zastosowanie
  2. dla zwiększenia oczyszczania wód wysiękowych zastosowano wypełnienie płotków faszynowych kamieniem wapienno-dolomitowym, który będzie z jednej strony absorbował rozpuszczone fosforany a z drugiej strony chronił przed rozmyciem skarpy
  3. na odtworzonej skarpie do płotków faszynowych planuje się wykonanie nasadzeń szuwaru mozgi trzcinowatej oraz szuwaru trzciny pospolitej.

Z początkiem  czerwca zakończono prace przy konstruowaniu strefy ekotonowej na obszarze poligonu demonstracyjnego Zarzęcin. Jednym z ostatnich etapów prac  była budowa pomostu pływającego. Pomost składa się z modułów pływających o wymiarach 12 x2,4 m , 3 trapów umożliwiających komunikację z brzegiem oraz 6 kotwic, do których jest przytwierdzony. 
 

powrót