AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych

EKOROB LIFE08 ENV/PL/000519

Zanieczyszczenia obszarowe, stanowiące obecnie 50% ładunku związków biogennych odpływających z obszaru Polski do Bałtyku, nie były do tej pory w stopniu wystarczającym uwzględnione w planach gospodarowania wodami. Stąd dla uzyskania dobrego stanu ekologicznego wód wymaganego przez Ramową Dyrektywę Wodną nr 2000/60/WE Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie w projekcie „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” (EKOROB) realizowanym w ramach programu LIFE+ Environment Policy and Governance,  LIFE08 ENV/PL/000519 podjęły się opracowania spójnego programu innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem biotechnologii ekosystemowych opartych na ekohydrologicznych podstawach zarządzania zlewnią dla trwałego ograniczenia  zanieczyszczeń obszarowych w dorzeczu Pilicy przyczyniającego się do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód Zbiornika Sulejowskiego.

Miejsce i termin realizacji

Beneficjenci

Koszty Projektu

Miejsce:
Województwo: łódzkie
Powiaty: tomaszowski, opoczyński, piotrkowski

Termin realizacji projektu:
01/01/2010 - 30/09/2015


- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie

- Międzynarodowy Instytut Polskiej
Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 316 987 €
Suma kosztów kwalifikowalnych: 1 248 737 €

Projekt współfinansowany przez:

Wspólnotę Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent  "Polityka i Zarządzanie
w Zakresie Środowiska"

kwota dofinansowania: 624 368 EUR

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kwota dofinansowania: 439 197 EUR