AKTUALNOŚCI

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Smardzewicach nad Zbiornikiem Sulejów Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zorganizował spotkanie robocze pt. „Wykorzystanie współpracy regionalnej dla realizacji nowych wyzwań”. (08.03.2018)

czytaj więcej
KONKURS NA FOTOREPORTAŻ
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli oraz Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na fotoreportaż „Strefy buforowe dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w edukacji szkolnej”.

W ramach projektu EKOROB opracowano materiały edukacyjne w postaci scenariuszy lekcji wraz z prezentacjami multimedialnymi. Pakiet edukacyjny składa się z następujących scenariuszy:

 1. „Między wodą a lądem” omawiający rolę ekotonów jako środowisko życia organizmów lądowych, wodnych i lądowo-wodnych;
 2. „Interesy z pogranicza” skupiający się na koegzystencji, współpracy i konkurencji różnych grup społecznych w obszarze stref ekotonowych;
 3. „Azot - niezbędny czy szkodliwy” omawiający właściwości, znaczenie oraz obieg azotu;
 4. „W świecie fosforu” dotyczący właściwości, znaczenia oraz obiegu fosforu;
 5. „Dlaczego woda kwitnie?” skupiający się na procesie zakwitu wód, ich eutrofizacji oraz przybliżający tematykę związaną z planktonem.

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami edukacyjnymi a następnie  przeprowadzenia na podstawie wybranego scenariusza zajęć lekcyjnych i sporządzenia z nich fotoreportażu.

Dodatkowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne poniżej.

REGULAMIN KONKURSU NA FOTOREPORTAŻ
„Strefy buforowe dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w edukacji szkolnej”

1. Organizatorami konkursu na fotoreportaż są Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, z siedzibą w Łodzi, ul. Tylna 3 w ramach projektu „Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych” LIFE08 ENV /PL/000519.

2. Konkurs ma na celu:

 • uwrażliwienie uczniów na problem zanieczyszczania rzek i zbiorników wodnych, przybliżenie tematyki ekologii i zachęcenie do aktywnego dbania o poprawę jakości wód w dorzeczu Pilicy;
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki wodnej i biologii wód;
 • promocję postaw prośrodowiskowych;
 • promocję działalności i tematyki podejmowanej w Projekcie EKOROB.

3. Fotoreportaż powinien być artystyczną dokumentacją z zajęć przeprowadzonych na podstawie wybranego scenariusza lekcyjnego opracowanego w ramach Projektu EKOROB i zamieszczonego do pobrania na stronie internetowej http://ekorob.pl/konkurs-na-fotoreportaz

4. Prace należy wykonywać w formie prezentacji w PowerPoint. Praca powinna zawierać max 10 zdjęć ilustrujących zajęcia lekcyjne wraz z krótkim opisem. Praca powinna zawierać także slajd tytułowy z nazwą szkoły, adresem, nazwiskiem nauczyciela, nazwą klasy.

5. Praca powinna być wykonana przez uczniów pod opieką nauczyciela. Razem z pracą należy dostarczyć oświadczenie nauczyciela o uzyskaniu zgody rodziców uczniów na udział w konkursie.

6. Konkurs będzie trwał od 20 marca 2015 do 30 kwietnia 2015.  Prace należy przesłać na płycie wraz z kartą zgłoszeniową na adres: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Tylna 3, 90-364 Łódź, z dopiskiem: „EKOROB - konkurs na fotoreportaż”. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.

7. Prace rozpatrywane będą w 2 kategoriach: 

 • kategoria I.: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
 • kategoria II.: uczniowie klas 1-3 gimnazjum.

8. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii, które wybierze jury konkursu złożone z przedstawicieli Projektu EKOROB.

9. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem przewodnim, pomysłowość, staranność wykonania, nieszablonowe podejście do przedstawienia problemu, samodzielność pracy.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ekorob.pl w dniu 15 maja 2015, a nagrody rzeczowe (pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i drobne upominki dla uczniów) zostaną przekazane Dyrekcji Szkół do 29 maja 2015.

11. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie Projektu EKOROB.

12. Uczestnicy konkursu przekazują prawa autorskie do wykonanych prac organizatorom konkursu na wszystkich polach w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz w zakresie prezentacji na stronach internetowych, materiałach reklamowych i innych związanych z realizacją projektu LIFE08 ENV/PL/000519.

13. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe laureatów konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych Organizatorów.

14. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

16. Organizatorom przysługuje prawo do zmian w Regulaminie.

 

1. Scenariusz zajęć „ Między wodą a lądem”

Pobierz scenariusz Pobierz prezentację

2. Scenariusz zajęć „Interesy z pogranicza”

Pobierz scenariusz Pobierz prezentację

3. Scenariusz zajęć „Azot-niezbędny czy szkodliwy”

Pobierz scenariusz Pobierz prezentację

4. Scenariusz zajęć „W świecie fosforu”

Pobierz scenariusz Pobierz prezentację

5. Scenariusz zajęć „Dlaczego woda kwitnie?”

Pobierz scenariusz Pobierz prezentację

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

powrót